Poslovne vrednote zavoda

Poslanstvo

Naše poslanstvo temelji na zaščiti in reševanju življenja, premoženja in okolja ter pomoči pri vzpostavljanju učinkovite požarne preventive in ozaveščanju občanov glede ravnanja v požarnih situacijah.
 

Vizija

Vizija Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto je ostati osrednja gasilska enota v regiji, ki se je sposobna sproti prilagajati novim zahtevam okolja in učinkovito posredovati ob vseh vrstah nesreč ob vsakem času in v vseh razmerah. Storitve opravljati na najvišjem nivoju kakovosti ter preko svoje dejavnosti negovati in razvijati tradicijo gasilstva v našem prostoru in skrbeti za ugled poklicnega gasilstva.
 

Strateški cilji

 • Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in razvoj zavoda.
 • Stalna skrb za racionalno, gospodarno in kakovostno poslovanje.
 • Zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operative za učinkovito izvajanje intervencij.
 • Dvig strokovne usposobljenosti in kondicijske pripravljenosti operative in njeno prilagajanje raznovrstnim situacijam in zahtevam.
 • Uvajanje sodobnih organizacijskih in informacijskih rešitev v vsa področja dela zavoda

Vrednote, katerim sledimo

 • odgovornost do ljudi, narave in službe,
 • timsko delo in pripadnost zavodu,
 • skrb za zaposlene,
 • zanesljivost in zaupanje,
 • varovanje zdravja zaposlenih,
 • dovzetnost za spremembe in novosti.

Politika kakovosti

 • Kakovost je osnovna usmeritev zavoda. Osnovni cilj je: izvajati kakovostne storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve uporabnika storitev.
 • Težimo h kakovosti, ki predstavlja optimalno kakovost glede na dolgoročne ekonomske učinke, v skladu s poslovno politiko zavoda. Pri oceni kakovosti ima mnenje uporabnikov naših storitev odločilen pomen.
 • Naše storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo državni zakoni, pravilniki in standardi ter občinski akti.
 • Storitve naj zadovoljujejo zahtevnega uporabnika storitev, ravno tako pa naj bo izvedba prijazna do človeka in okolja.
 • Kakovost na ravni zavoda pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost storitev, konkurenčne cene, in kakovost poslovanja v celoti kot sledi: strokovnost in odgovornost, poštenost in prizadevnost.
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor, ki planira in  usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vodje dejavnosti in področij ter vsi zaposleni v zavodu glede na pristojnosti, odgovornosti pri delu in glede na kodeks obnašanja gasilcev.
 • Sistem kakovosti bomo vzdrževali na ravni zahtev medna¬rodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2008. Sistem kakovosti je dokumentiran v POSLOVNIKU KAKOVOSTI, le-ta pa je usklajen s prakso.
 • Splošni cilji kakovosti so naslednji:
  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev;
  • tehnologija mora biti ekološko neoporečna;
  • stalno izboljševati procese za doseganje in izpolnjevanje zahtev kakovosti;
  • povečevati učinkovitost zavoda s stalnimi izboljšavami, hitrejšimi posredovanji, optimalno organizacijo dela ter izboljševanjem poslovanja zavoda v celoti.