Katalog informacij javnega značaja

Prečiščeno besedilo ustanovitvenega akta

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Ime zavoda:

Gasilsko-reševalni center Novo mesto

Sedež:

Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Novem mestu, št. vpisa: 1/00020/00

Matična številka:

5015472000

Davčna številka:

41644506

Odgovorna oseba:

Gregor Blažič, direktor-poveljnik

Kontaktni podatki:

Dežurna pisarna

Telefon: 07 39 33 040

 

Tajništvo

Telefon:  07 39 33 042

Telefaks: 07 39 33 055

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Direktor-poveljnik

Telefon: 07 39 33 044

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Vodja gasilske tehnike in servisa

Telefon: 07 39 33 054

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Koordinator za gasilsko preventivo

Telefon: 07 39 33 058

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Samostojna svetovalka

Telefon: 07 39 33 056

E naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov

doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.

Telefon: 031 692 524

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.grc-nm.si

Datum prve objave kataloga:

 

Datum zadnje objave kataloga:

15. 11. 2018

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji zavoda in organigram

Kratek opis dejavnosti zavoda:

Javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto zagotavlja javno gasilsko službo na območju Mestne občine Novo mesto in sosednjih občin sofinancerk. Z Odlokom o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 5, 29. 5. 2015) so določene dejavnosti, katere v celoti zajema tudi statut zavoda, in sicer:

 • zaščita in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,
 • zaščito, gašenje in reševanje ob požarih,
 • reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
 • reševanje ob prometnih nesrečah,
 • reševanje ob nesrečah na vodotokih,
 • reševanje z višin in iz globin,
 • razna druga tehnična reševanja in ukrepi,
 • reševanje nalog v sodelovanju z Občinsko gasilsko zvezo Novo mesto in gasilskimi društvi,
 • vzdrževanje opreme strojnega parka, opreme za odstranjevanje nevarnih snovi, opravljanje popravil gasilske opreme za svoje potrebe,
 • strokovno izobraževanje, usposabljanje in urjenje s področja zaščite in reševanja, gašenja ter nudenja pomoči,
 • vzdrževanje, servisiranje in tehnično pregledovanje in atestiranje gasilsko reševalnih naprav, sredstev, opreme in objektov,
 • proizvodnja in trgovina na drobno z gasilsko tehničnimi, reševalnimi in zaščitnimi napravami, sredstvi in opremo,
 • storitve in prevozi v cestnem prometu ter razne druge storitve z gasilsko tehničnimi in zaščitnimi napravami, sredstvi in opremo,
 • izdelava varnostnih protipožarnih načrtov in elaboratov.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Operativa – sedež enote

Operativa – izpostava Revoz

Preventiva

Splošna služba

Organigram zavoda:

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Gregor Blažič, direktor-poveljnik

Telefon: 07 39 33 044

E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Notranji predpisi:

Odlok o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 5, 29. 5. 2015)

Državni predpisi:

Register predpisov RS (www.zakonodaja.gov.si)

Zakon o gasilstvu

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o računovodstvu

Predpisi EU:

Register predpisov RS – poglavja EU

Zakonodaja EU (www.eur-lex.europa.eu)

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

/

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni poslovni načrt

Letno poročilo

Statut zavoda

Odloki in sklepi o proračunih Mestne občine Novo mesto

2. f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

/

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:

/

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Evidenca zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi kot upravljalec osebnih podatkov

Evidenca področij obdelave osebnih podatkov kot zunanji obdelovalec osebnih podatkov

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznh dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklop informacij:

/

3. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop:

Dostop preko spletnega mesta

Fizičen dostop do kataloga IJZ na sedežu zavoda od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro

Po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

4. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cenik:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam:

/